ප්‍රශ්නෝත්තර කට්ටලය

By: PADANAMA PUBLICATION
Share:

නිශ්චිතවම අනුමාන කළ ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රශ්න පත‍්‍ර කට්ටලය ඇතුළත්ව ජංගම දුරකථනයෙන් ද තොරුතුරු සපයන ශ‍්‍රී ලංකාවේ එකම තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික සගරාව ජයමග


Book Details

  • Format:Padanama Super
  • Grade:Grade 5
  • Language:Sinhala Medium
  • Subject:පළමු වාර පරීක්ෂණය - 1st Term test
  • Publication Date:Sunday 12th of May 2019
  • Publisher:PADANAMA PUBLICATION
  • ISBN:9789556793970