අති පූජ්‍ය මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර හිමි

PANCHASKANDAYA HA PANCHA UPADANASKANDHAYA පංචස්කන්ධය හා පංච උපාදානස්කන්ධය

 • Grade: Other - වෙනත්
 • Medium: Sinhala
 • ISBN: 9789556796285
 • Book Type: For Dhamma alms - ධර්ම දානය පිනිසයි
 • Category: Donations for Books ධර්ම දානය සඳහා
 • Sub Category: ධර්ම පොත්
 • Subject: Buddhism - බුද්ධ ධර්මය
 • Availability: In Stock (1)

 • About Author

  අති පූජ්‍ය මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර හිමි

Rs. 12.00 15.00
Qty

Brand Slider